TTHC: Kiểm dịch y tế

Các thủ tục hành chính về Kiểm dịch y tế theo Quyết định số: 183/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh An Giang v/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang:

1. Thủ tục Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa: Thông tin chi tiết tại đây

2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng: Thông tin chi tiết tại đây

3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt: Thông tin chi tiết tại đây

4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người: Thông tin chi tiết tại đây

5. Thủ tục Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải: Thông tin chi tiết tại đây

Tải Quyết định 183/QĐ-UBND: tại đây 

Nguồn Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang

 

Đa ngôn ngữ »