TTHC: Phòng chống HIV/AIDS

Các thủ tục hành chính về phòng chống HIV/AIDS theo Quyết định số: 1981/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh An Giang v/v phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang:

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: Thông tin chi tiết tại đây

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: Thông tin chi tiết tại đây

3. Thủ tục Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng: Thông tin chi tiết tại đây

4. Thủ tục Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng: Thông tin chi tiết tại đây

5. Thủ tục Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS: Thông tin chi tiết tại đây

Tải Quyết định 1981/QĐ-UBND: tại đây

Nguồn Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang

Đa ngôn ngữ »