Liên hệ – Tư vấn

Danh sách các số điện thoại:

- Bộ phận hành chánh: 02963.852.305
- Liên hệ phòng chống dịch COVID-19: 0853.000.115
- Tư vấn Tiêm chủng phòng COVID-19: 0853.000.153
- Tư vấn Xét nghiệm COVID-19: 02963.911.223
- Tư vấn HIV/AIDS: 02963.849.256 (phòng 14, tầng 2) hoặc 02963.955.401 (Khoa HIV/AIDS, tầng 4)
- Tư vấn Sức khỏe sinh sản: 02963.857.866
- Tư vấn Tiêm ngừa: 02963.666.166

Đa ngôn ngữ »